Obchodní podmínky

My document title


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále: „VOP“)

 

Provozovatel, sídlo firmy
Juklík, s.r.o., U Jezera 2031/34, 155 00 - Praha 5, IČO:61250783, DIČ:CZ61250783
Sportovní klub Juklík, z.s., Hybernská 1009/24, 110 00 - Praha 1, IČO:22899634

www.juklik.cz, babyclub@juklik.cz, tel.: 251 610 441

 

Služby jsou poskytovány na těchto provozovnách

Praha 5, U Jezera 2031/34
Praha 10, gymn. Přípotoční 1337, vchod z ulice Sportovní
Praha 5, gymn. Heyrovského, Mezi Školami 2475/29

 

 

 


Čl. I.

Úvodní ustanovení

 

1. Společnost Juklík, s.r.o. a Sportovní klub Juklík, z.s. (dále: „Juklík“) organizuje a zajišťuje plavecké kurzy, a to následující formou:

- organizované a instruktory vedené plavecké kurzy (skupinové i individuální),

- vaničkové plavání pro děti,

- plavání pro těhotné,

- aqua-aerobic,

- související a doplňkové služby (např. organizace a pořádání školení, přednášek, organizování dalších tělovýchovných doplňkových aktivit, příměstských táborů, pronájem prostor pro organizování soukromých oslav, školení) 

Výše uvedené služby Juklíku jsou dále souhrnně označovány také jako „SJ“, v případě organizovaného kurzu také jako „kurz“, příp. „lekce kurzu“.


2. Účastník kurzu (dále „klient“) je osoba, která sebe a/nebo své dítě řádně zapsala (přihlásila) a uhradila službu z aktuální nabídky Juklíku.

 
3. Kurz – časově vymezené období, ve kterém Juklík organizuje, zajišťuje a poskytuje pravidelné výukové lekce/kurzy. Juklíkem organizované a vyškolenými instruktory vedené kurzy jsou poskytovány ve věkově a výkonnostně stejnorodých skupinách. Při poskytování dalších neorganizovaných SJ spočívajících v jednorázové či dlouhodobé činnosti nedochází k vytváření stejnorodých skupin klientů a/nebo jejich dětí.

 

Čl. II.

Předmět plnění


1. Předmětem plnění je jakákoliv Juklíkem aktuálně poskytovaná nabídka SJ v daném časovém období.

 
2. Smlouva mezi Juklíkem a klientem o poskytování služeb vzniká na základě závazné přihlášky do konkrétního kurzu, na konkrétní SJ a následným uhrazením kurzovného/poplatku. Tato smlouva není uzavírána písemně. Smlouvu tvoří tyto VOP, přihláška klienta a potvrzení o provedené úhradě SJ klientem. Objednávka/přihláška může být realizována všemi rozumně dostupnými formami komunikace (písemně, prostředky elektronické komunikace, telefonicky, osobně, vyplněním přihlašovacího formuláře). Na základě žádosti klienta může být smlouva zaslána na klientem uvedenou e-mailovou adresu nebo na klientem uvedenou doručovací adresu. Klient nese v takovém případě náklady s tím spojené.


3. Uhrazením SJ se přihláška na SJ stává závaznou. Úhradou konkrétní SJ klient potvrzuje, že měl příležitost se seznámit s platnými VOP a uhrazením SJ vyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem. Smlouvu dle odst. 2 tohoto čl. a informaci o skutečnosti, že se klient seznámil s platným zněním VOP, Juklík archivuje.


Čl. III.

Realizace poskytování SJ


1. SJ je realizována v závislosti na konkrétním typu SJ. Aktuálně nabízené jednotlivé typy kurzů a služeb, jejich specifikace, rozsah a cena jsou uvedeny na webových stránkách www.juklik.cz.

 

2. Časový průběh (zahájení/konec) jednotlivých SJ je vždy přesně specifikován před uhrazením a zahájením konkrétní SJ.

 
3. Poskytování SJ nemusí respektovat školní prázdniny a státní svátky.

 
4. Juklík si vyhrazuje právo zrušit kurz, poskytovanou SJ z důvodu např. nenaplnění minimální kapacity kurzu. A to i v průběhu konaného kurzu. O takové situaci bude klient bez zbytečného odkladu informován. V případě, že klient již uhradil cenu SJ, která nebude ze strany Juklíku poskytnuta nebo přestane být SJ v průběhu kurzu poskytována (např. v průběhu kurzu se skupina rozpadne nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity), bude klientovi vrácena uhrazená částka v plné nevyčerpané výši nebo mu bude nabídnut jiný termín kurzu s tím, že je na volbě klienta, zda si vybere jiný termín (při zachování stejné věkové a výkonnostní úrovně), nebo vrácení uhrazené nevyčerpané částky.


5. Organizované kurzy, resp. jejich jednotlivé lekce, jsou vedeny kvalifikovanými instruktory Juklíku. Instruktoři se mohou v průběhu kurzu měnit, a to trvale, dlouhodobě nebo jako záskok na jednotlivou lekci.

 

Čl. IV.

Cena kurzu a SJ, platební podmínky

 
1. Cena za příslušnou SJ je specifikována dle konkrétního typu poskytované služby. Cena za příslušnou SJ je uvedena v aktuálním ceníku uvedeném na webových stránkách www.juklik.cz.

 
2. Na základě klientovy závazné objednávky SJ a po následně provedené úhradě SJ vystaví Juklík klientovi řádný doklad o provedené úhradě SJ.

 

3. Pokud nebude klientem řádně a včas uhrazena SJ, objednávka SJ se automaticky zruší a uvolněné místo v rámci dané SJ bude nabídnuto dalším zájemcům. Klient nemá v takovém případě nárok na poskytnutí SJ.

  

Čl. V.

Práva a povinnosti klienta 


1. Juklík nabízí sportovní aktivity dětem s dozorem, bez dozoru a dospělým. Každý úkon s dítětem je rodičem, klientem a/nebo doprovázející osobou prováděn na vlastní nebezpečí. Pokud se rodič, klient a/nebo doprovázející osoba na konkrétní úkon necítí, oznámí tuto skutečnost neprodleně instruktorce.

 
2. Při využívání SJ, zejména při účasti na kurzu, vyjadřuje klient souhlas s tím, že bude respektovat povinnosti vyplývající z těchto VOP, Provozního řádu platného v jednotlivých provozovnách Juklíku či uvedených na www.juklik.cz, stejně tak i pokyny instruktora a personálu Juklíku. Zejména se bude řídit jejich instrukcemi a pokyny a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh jednotlivé lekce, kurzu nebo SJ.

 
3. Klient bere na vědomí, že:

 
a) dítě nesmí být v Juklíku nikdy bez dozoru. Po celou dobu pobytu v Juklíku nese plnou odpovědnost za dítě klient, rodič nebo doprovázející osoba;

 
b) při výuce starších dětí realizované bez přítomnosti rodičů přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen v bazéně a po dobu vymezenou pro danou lekci. Před a po uplynutí doby jednotlivé lekce kurzu, zejména v době pobytu v prostorách šaten a sprch nesou plnou odpovědnost za dítě rodiče, klient nebo plnoletá osoba, která dítě do Juklíku přivedla. V průběhu lekce plavání dětí bez rodičů jsou povinni setrvat po celou dobu v prostorách Juklíku.

 
c) Juklík nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku vzniklé z důvodu na straně klienta, dítěte, doprovázející osoby či nedodržením instrukcí, doporučení a pokynů instruktorek a/nebo personálu Juklíku. V ceně kurzu příp. SJ není zahrnuto úrazové pojištění klientů či účastníků kurzu, proto je na zvážení klienta, zda si pro takový případ sjedná vlastní pojištění.

 
d) součástí metodiky kojeneckého plavání a metodiky plavání obecně jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a lektorem, instruktorem. Je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti dítěte.

 
e) je přísný zákaz vstupu do Juklíku pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek;

 
f) ve všech prostorách Juklíku i v jeho blízkém okolí platí zákaz kouření;

 
g) účastí na konkrétní lekci kurzu, příp. SJ, odpovídá klient za to, že dítě, rodič, klient, doprovázející osoba a/nebo účastník kurzu netrpí žádnou infekční chorobou; pokud se i přes tuto skutečnost taková osoba zúčastní lekce/SJ, nese klient plnou odpovědnost za veškeré případně vzniklé škody;

 
h) každý úraz, který se stane v Juklíku, bude neprodleně oznámen personálu Juklíku;

 
i) filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely a vždy je zapotřebí o této skutečnosti předem informovat instruktorku;

 
j) souhlasem s těmito VOP poskytuje klient Juklíku souhlas pořizovat během jednotlivých lekcí a poskytování SJ videozáznam a fotografie, které je následně oprávněn použít jako interní metodický materiál nebo jako prezentaci a propagaci Juklíku, především na webových stránkách a sociálních sítích. Pokud klient nebude kdykoliv v budoucnu s užitím takového materiálu souhlasit, bude Juklík o této skutečnosti písemně informovat;

 
k) Juklík nepřebírá odpovědnost za věci vnesené a odložené. Juklík doporučuje nenosit na jednotlivé kurzy cenné předměty a věci vyšší hodnoty.

 

 

Čl. VI.

Náhrady na kurzech plavání 

 

1. Omluvy a vyhledávání náhradních hodin se provádí on-line na www.juklik.cz. Každý klient disponuje v on-line náhradovém systému svým unikátním heslem a své lekce si spravuje v systému sám.

2. On-line náhradový systém je určen pro plavání dětí a pro aqua-aerobic. Náhrady a omluvy na vaničkové plavání, individuální lekce a plavání těhotných se řeší osobně či telefonicky. Omluvy z lekcí plavání na bazéně Heyrovského se řeší přímo s instruktorkou.

3. Náhradní lekce je možné čerpat pouze po předchozím objednání v on-line náhradovém systému.

4. On-line omluvu lekce je možno provést nejpozději do 21.00 hod předchozího dne, na pozdější omluvy nebude brán zřetel.

5. Náhradní hodiny je možno čerpat v poměru 1:1 (tzn. řádně omluvená lekce = možnost hledat náhradní lekci v on-line náhradovém systému).

6. Za lekce neomluvené či lekce neomluvené řádně a včas dle těchto VOP (v on-line náhradovém systému označeno jako „omluvit pozdě“) nelze čerpat náhradní lekce.

7. Lekce lze přednahrazovat, avšak v maximálním rozsahu 3 lekcí na jeden kurz. Lekce vyčerpané (přednahrazené) klientem nad rámec lekcí uhrazených v rámci řádného kurzovného doplácí klient s 50% slevou.

8. Zmeškané a řádně omluvené lekce je možné nahrazovat pouze v rámci daného kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez náhrady s posledním dnem daného kurzu. Nelze je převádět do dalšího období ani do jiného kurzu, kurzovné uhrazené za tyto nevyčerpané lekce se nevrací.

9. Nahrazování zmeškaných a řádně omluvených lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok. Nahrazování zmeškaných a řádně omluvených lekcí je možné realizovat dle časových možností a kapacity Juklíku.

10. Juklík pro pravidelné plavecké kurzy dětí garantuje pro každou věkovou skupinu minimálně 2 náhradní termíny v kalendářním týdnu, které se konají v jiný den než termín pravidelné lekce. Lekce aqua-aerobiku mohou být bez možnosti náhradních termínů. Plavání na bazéně Heyrovského se organizuje bez možnosti náhradních hodin.

11. Juklík nenese odpovědnost za případné nevyčerpání běžných či omluvených lekcí ani za časovou nabídku náhradních termínů. Juklík nenese odpovědnost, pokud se termíny náhradních lekcí budou časově shodovat s jinou aktivitou klienta.

12. V případě neúčasti na lekci z jakýchkoliv důvodů na straně klienta, dítěte či z důvodu zásahu vyšší moci, nevzniká klientovi nárok na náhradu. Tento nárok nevzniká ani v případě zdravotních či osobních důvodů klienta či dítěte.

13. V případě, kdy ze závažných technických důvodů (výpadek elektřiny, odstávka vody, náhlá nevolnost instruktorky, neočekávané znečištění bazénu apod.) nebude možné uskutečnit pravidelnou lekci, bude lekce z tohoto důvodu Juklíkem řádně omluvena a klient bude mít následně možnost si v on-line náhradovém systému vyhledat náhradní lekci. Náhradní termín nemusí být shodný s domluveným pravidelným termínem kurzu, musí však respektovat věk a pokročilost dítěte. O předem nahlášených poruchách a odstávkách bude klient předem informován.

14. V případě dočasného uzavření provozoven Juklíku a/nebo v případě nemožnosti poskytovat SJ z důvodu vyšší moci nevzniká klientovi nárok na náhradu.

15. V případě, že byl kurz z důvodu na straně klienta zkrácen, je možné vybírat náhradní hodiny jen do dne, do kdy bylo kurzovné klientem uhrazeno.

 

Čl. VII.

Storno podmínky 


1. Souhlasem s těmito VOP bere klient na vědomí, že smlouva má povahu smlouvy o využití volného času a klient má právo na odstoupení za níže uvedených podmínek:

 
V případě, že se klient rozhodne nepokračovat dále v kurzu nebo nevyužívat dále objednané SJ, a odstoupit tak od smlouvy (dále: „storno“), budou mu finanční prostředky vráceny dle předem daných podmínek s tím, že storno lze provést pouze před uplynutím předem uvedených lhůt. Pro jednotlivé kurzy či SJ je storno vždy specifikováno s nabídkou daného kurzu či SJ.

 

Pro plavecké kurzy obecně platí:


a) při stornu do uplynutí 14 dnů před zahájením poskytování kurzu Juklíkem bude klientovi vráceno 100 % uhrazených finančních prostředků;

 
b) při stornu do uplynutí 4 týdnů po zahájení poskytování kurzu Juklíkem bude klientovi vráceno 50 % z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí klientem před stornem.

 
2. Pokud se však klient účastní aktivit v Juklíku poprvé, vrací se mu v případě storna uhrazené finanční prostředky následovně:

 
a) při stornu do uplynutí 14 dnů po zahájení poskytování kurzu Juklíkem bude klientovi vráceno 100 % z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí klientem před stornem.


b) při stornu do uplynutí 4 týdnů po zahájení poskytování kurzu Juklíkem bude klientovi vráceno 50 % z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí klientem před stornem.


3. Z výše uvedených storno podmínek neposkytuje Juklík žádné výjimky.

 
4. Kurzovné na dětské aktivity je nepřenosné. Kurzovné na aqua-aerobic je přenosné. 

 
5. Uplatnění storna po zahájení kurzu je zapotřebí nahlásit Juklíku minimálně 24 hodin před zahájením lekce.

 
6. Storno kurzu je možno provést pouze e-mailem na adrese pro Juklík Praha 5 – zapis@juklik.cz a pro Juklík Praha 10 – pripotocni@juklik.cz. Jiná forma storna není z technických důvodů možná.

 
7. Klient je před vrácením finančních prostředků povinen vrátit Juklíku „plavenku“, předložit doklad o zaplacení a průkaz totožnosti. Finanční prostředky budou vráceny způsobem a formou, jakou byly Juklíku poskytnuty/uhrazeny.

 
8. Se storno podmínkami pro daný kurz se klient seznámí před zahájením kurzu.

 


Čl. VIII.

Reklamace 


1. Klient bere na vědomí, že jakékoliv překážky na jeho straně (např. změna podmínek na straně klienta, změna časových možností klienta, za nichž se přihlásil do kurzu či si objednal SJ) nejsou reklamačním důvodem ani důvodem pro odstoupení od smlouvy.


2. Klient bere dále na vědomí, že ani v případě dlouhodobých zdravotních či jiných problémů na jeho straně či na straně dítěte nevzniká nárok na převedení lekcí do dalšího kurzu nebo nárok na vrácení finančních prostředků.

 


Čl. IX.

Osobní údaje


1. Uhrazením kurzovného dává klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, zejména jména, příjmení, data narození dítěte, e-mailové adresy, telefonního čísla. Klientem poskytnuté údaje považuje Juklík za pravdivé a úplné. O změně poskytnutých údajů je klient povinen informovat Juklík bez zbytečného odkladu.


2. Uhrazením kurzovného klient potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně vyjadřuje klient souhlas s jejich zpracováním a použitím v souladu s platnou právní úpravou, mj. za účelem kontaktování, a to na dobu neurčitou.

 

3. Juklík se zavazuje nakládat s poskytnutými osobnímu údaji v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

 

1. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb mezi Juklíkem a klientem. Uhrazením SJ a dále potvrzením na webovém
rozhraní www.juklik.cz klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.

2. Juklík je oprávněn odmítnout či následně vyloučit z kurzu osobu, která bude svým chováním porušovat tyto VOP, narušovat průběh lekce, základní zásady občanského soužití či dobré mravy.

3. Klient je povinen se před uhrazením SJ seznámit s Provozním řádem dané provozovny upravující povinnosti klienta v době před, při a po konání kurzu a/nebo SJ.

4. V otázkách těmito VOP neupravenými, případně neupravenými smlouvou o poskytování služeb či provozním řádem, se smluvní vztahy mezi Juklíkem a klientem řeší právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tyto VOP jsou sepsány v českém jazyce.

6. Veškeré informace, které jsou klientovi v průběhu poskytování SJ zpřístupněny, jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny autorskými právy.

7. Pokud je klient spotřebitelem a vznikne-li mezi Juklíkem a klientem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, je klient oprávněn obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na příslušnou pobočku České obchodní inspekce.

8. V případě, že se v budoucnu stane některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které svým smyslem a obsahem původnímu ustanovení nejvíce odpovídá. Tím však není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

 

 

Štěpánka Štrougalová

(platnost od 1993, poslední aktualizace říjen 2021)

 

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.