Stanovy SK Juklík

STANOVY Sportovního klubu Juklík, z.s.
se sídlem v Praha 1, Hybernská 1009/24, PSČ:110 00

I. Název a sídlo
1.   Název zní: Sportovní klub Juklík, z.s.
2.   Sídlem z.s. je: , Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „SkJ“)

II. Cíl činnosti
SkJ je dobrovolné sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů, jehož cílem je organizování a rozvoj sportu, vedoucího k harmonickému rozvoji osobnosti člověka.
K hmotnému zabezpečení své hlavní činnosti může SkJ provozovat také hospodářskou činnost, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo na základě živnostenského oprávnění.

III. Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada sdružení
b) Představenstvo sdružení
c) Prezident

2. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, jejímž prostřednictvím členové uplatňují právo rozhodovat o záležitostech SkJ.

3. Valnou hromadu svolává Představenstvo sdružení nejméně jednou za rok.

4. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů SkJ s udáním předmětu jednání a jestliže předmět jednání náleží do působnosti valné hromady.

5. Oznámení o svolání valné hromady musí být alespoň 15 dní přede dnem jejího konání vyvěšeno na informační desce SkJ. Požádají-li o to členové SkJ, musí být toto oznámení zasláno na jejich adresu, a to na jejich náklady.

6. Valná hromada:
-   přijímá a mění stanovy SkJ
-   volí členy představenstva pokud počet členů sdružení dosáhne 6 a více členů    starších 15 let SkJ
-   volí Prezidenta sdružení pokud počet členů sdružení starších 15 let činí 5 a méně
-   schvaluje roční rozpočet, roční výsledek hospodaření
-   schvaluje návrh představenstva o základních  otázkách koncepce rozvoje a činnosti
-   rozhoduje o povinných příspěvcích člena sdružení
-   rozhoduje o zániku sdružení

7. Účastnit se a hlasovat na valné hromadě mají právo  členové, kteří k datu konání valné hromady uhradili beze zbytku členské příspěvky splatné k datu konání valné hromady a splnili ostatní povinnosti člena, vyplývající ze stanov, usnesení valné hromady nebo rozhodnutí představenstva, ledaže jim takové splnění (zaplacení) bylo Představenstvem prominuto či odloženo. Za členy mladší 15 let musí hlasovat zákonný zástupce.

8. Každý člen oprávněný hlasovat na valné hromadě má jeden hlas.

9. Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, oprávněných hlasovat na valné hromadě. Pro určení schopnosti přijímat rozhodnutí je rozhodující počet členů přítomných při zahájení valné hromady.

10. Nesejde-li se v danou dobu valná hromada schopná přijímat usnesení, koná se za půl hodiny na témž místě a s týmž programem druhá (opakovaná) valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů, avšak její usnesení jsou platná pouze za předpokladu, že bylo přijato tří pětinovou většinou hlasů přítomných členů.

11. Valná hromada rozhoduje o jednotlivých otázkách hlasováním nebo hlasováním o usnesení valné hromady. K rozhodnutí je potřeba prosté většiny přítomných (delegátů). V případě, že se jedná o změně stanov nebo zániku sdružení, je návrh schválen tehdy, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina hlasů všech členů sdružení, oprávněných hlasovat na valné hromadě.

12. Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem, který rozhoduje o všech záležitostech kromě těch, které jsou výhradně v pravomoci valné hromady.

13. Při svém rozhodování je představenstvo vázáno usnesením valné hromady o schválení základních  otázek koncepce rozvoje a činnosti sdružení  a ostatními usneseními valné hromady.
Představenstvo je tříčlené.  Má-li sdružení 5 a méně členů starších 15 let plní funkci představenstva Prezident sdružení. V průběhu volebního období může Představenstvo uvolnit svého člena na jeho vlastní žádost a místo něj kooptovat jiného člena sdružení.

Volební období Představenstva sdružení je 5 (pět) let.

Představenstvo sdružení zejména:
- svolává valnou hromadu a připravuje její jednání
- zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady
- se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc
(to neplatí plní-li funkci představenstva Prezident)
- rozhoduje v otázce pracovního poměru nebo obchodního či
jiného  vztahu správce sdružení a sdružení
- volí ze svých členů Prezidenta sdružení
-  rozhoduje o vyloučení člena
-  rozhoduje o všech otázkách sdružení, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě.
- zastupuje klub v obchodním styku v dodavatelsko-odběratelských vztazích v    souladu s usnesením valné hromady. 
- řeší majetkoprávní vztahy v souladu s usnesením valné hromady                              -   navrhuje a schvaluje provozní a (návštěvní) řád všech zařízení sdružení

Rozhodnutí představenstva musí být přijata prostou většinou přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje Prezident.

14. Prezident sdružení:
-  volební období prezidenta sdružení činí 5 roky od data zvolení.
-  organizuje a řídí jednání představenstva sdružení
-  jedná jménem sdružení navenek a podepisuje písemnosti a činí ostatní právní úkony
-  odpovídá představenstvu za řádné vedení účetnictví v  souladu  se zákonem
-  má-li sdružení méně než 5 členů starších 15 let je Prezident  statutárním orgánem sdružení, ustanovení o Představenstvu jako statutárním orgánu se použijí přiměřeně.

IV. Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s ustanovením těchto stanov. Osoby mladší 15-let získávají členství se souhlasem zákonného zástupce.

2. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku a schválením osobou pověřenou představenstvem.

3. Členství v  sdružení zaniká:
-  vystoupením člena
- vyloučením nebo vyškrtnutím člena (na základě rozhodnutí představenstva sdružení). Proti rozhodnutí má vyloučený právo se odvolat k příští valné hromadě. Potvrdí-li valná hromada rozhodnutí o vyloučení - členství definitivně zaniká.
-  nezaplacením členského příspěvku

V. Práva člena sdružení
1. Využívat všechna zařízení sdružení v souladu s jejich určením.
2. Člen sdružení starší 18 let může být volen členem představenstva sdružení a volit členy představenstva Sdružení.
3. Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady za podmínek uvedených v čl.III odst.7.stanov

VI. Povinnosti člena sdružení
1. Dodržovat stanovy SkJ a plnit rozhodnutí orgánu SkJ                                            
2. Svým jednáním a chováním přispívat k důstojné reprezentaci SkJ                         
3. Chránit a zvelebovat majetek SkJ a usilovat o jeho účelné využití
4. Zaplatit členský příspěvek ve výši a termínu stanoveném rozhodnutím valné hromady sdružení.
5. Zaplatit další příspěvky na provoz zařízení a činnosti klubu v penězích nebo jiném plnění v rozsahu dle rozhodnutí představenstva.

VII. Zásady hospodaření sdružení
1. Sdružení hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, když jeho příjmy tvoří:
a) členské příspěvky
b) dary
c) dotace, subvence a granty
d) výnosy z vlastního majetku
e) výnosy z hospodářské činnosti
f) ostatní příjmy

2. Představenstvo po uplynutí kalendářního roku, nejdéle však na řádné valné hromadě, předloží zprávu o hospodaření a stavu majetku.

Majetek sdružení tvoří finanční prostředky, movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

Pro hospodaření sdružení platí obecně závazné právní předpisy.

VIII. USTANOVENÍ  PŘECHODNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ
1.První valná hromada bude svolána tak, aby se konala nejpozději do 90 dnů po vzniku SkJ. Do volby výboru SkJ na první valné hromadě vykonává přípravný výbor SkJ funkci výboru SkJ.
2.Jakékoli změny stanov schvaluje valná hromada SkJ. Změnu stanov oznámí výbor SkJ Ministerstvu vnitra ČR podle zákona.
3.Členové SkJ mající zvláštní kvalifikaci, jako např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí nebo profesionální sportovci, se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do asociací či odborných sdružení, a to bez vlivu na jejich členství v SkJ, pokud nedojde k rozporu se stanovami SkJ.
4.Vznik, právní poměry a zánik SkJ, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov SkJ a uvnitř SkJ se řídí právními předpisy České republiky.
5.Oznámení a podání členů SkJ a členů orgánů SkJ, adresovaná SkJ, se zasílají na adresu sídla SkJ.
6.Toto znění stanov SkJ nabývá účinnosti dnem vzniku SkJ.


Plavání dětí Praha 5

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.